Loading
Cookies

*Odoslaním formulára dáva zákazník podľa zákona č. 18/ 2018 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, určujúce podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov (GDPR alebo General Data Protection Regulation) súhlas na spracovanie údajov uvedených vo formulári na účely spracovania žiadosti zákazníka – informácie o spracúvaní osobných údajov nižšie
Potrebné doklady pri prenájme vozidla GlobalCar SK s.r.o a DESTACAR s.r.o.
Fyzická osoba (občan Slovenskej republiky):
vodičský preukaz
Fyzická osoba (cudzinec):
vodičský preukaz
Právnická osoba: Výpis z obchodného registra, občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo užívať, objednávka prenájmu, živnostenský list, plná moc od štatutárneho zástupcu v prípade podpisu zmluvy inou osobou.
Zmluvu o prenájme vozidla môže podpísať iba konateľ spoločnosti alebo jeho splnomocnenec.
A. Povinnosti prenajímateľa
Prenajímateľ je povinný pred odovzdaním vozidla spísať s nájomcom nájomnú zmluvu.
Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo v riadnom technickom stave , ktoré zodpovedá platným predpisom cestnej premávky.
B. Povinnosti nájomcu
Pred zapožičaním vozidla spísať a podpísať zmluvu.
Oboznámiť sa s podmienkami prenájmu, prípadne i s podmienkami osobitne dohodnutými v zmluve a zabezpečiť ich dodržiavanie.
Klient musí byť držiteľom platného vodičského a občianskeho preukazu. Minimálny vek je 21 rokov.
Klient musí pred uzavretím zmluvy o “Prenájme vozidla” oboznámiť prenajímateľa, či má v úmysle vycestovať do zahraničia a kam.
Nájomca je povinný pri užívaní vozidla dodržiavať všeobecne záväzné pravidlá cestnej premávky. Sankcie za ich porušenie hradí nájomca na svoje náklady.
Uhradiť vopred sumu na predpokladanú dobu zapožičania vozidla a depozitnú platbu určenú prenajímateľom.
Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený prenajímateľom s predpísanými podmienkami užívania a údržby vozidla a s tým, že je povinný vozidlo dostaviť prenajímateľovi k uskutočneniu povinných prehliadok, pokiaľ práve v dobe, keď majú byť uskutočnené, vozidlo používa.
Zabrániť poškodeniu alebo zničeniu funkčných častí vozidla, kontrolovať stav, množstvo a teplotu chladiacej kvapaliny, teplotu a množstvo oleja v motore, stav a tlak v pneumatikách a všetkých častí vozidla, ktoré sa obyčajne kontrolujú počas prevádzky vozidla. Ak nevykoná zákazník údržbu alebo kontrolu vozidla a táto nedbalosť je príčinou poškodenia, je zákazník povinný vzniknutú škodu zaplatiť.
Nepožičať vozidlo /nezverovať jeho riadenie/ inej osobe ako je uvedené v zmluve, nezúčastniť sa na automobilových pretekoch, nevliecť iné vozidlo a neopravovať časti vozidla, ktoré sú zaplombované.
Nesmie taktiež uskutočňovať za poplatok pre tretie osoby prepravu osôb a nákladu a nie je oprávnený poskytnúť vozidlo do prenájmu tretej osobe.
Vrátiť vozidlo v technickom stave, ktorý zodpovedá technickému stavu vozidla pri jeho odovzdávaní na základe zmluvy. Obvyklé opotrebenie vozidla nemá vplyv na posudzovanie technického stavu. Nájomca je povinný vrátiť vozidlo s rovnakým stavom PHM v nádrži, ako vozidlo prevzal.
Nájomca je povinný zabezpečovať na vlastné náklady PHM a ostatné náplne, doplnenie kvapalín a drobné opravy ako napr. výmenu žiarovky a opravu defektu. Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený s vhodnými druhmi PHM a ostatných náplní pre DP prenechaný mu do užívania. Nájomca je povinný počas doby užívania DP uschovať všetky doklady preukazujúce čerpanie PHM a ostatných náplní a tieto na požiadanie prenajímateľa predložiť k nahliadnutiu pri odovzdávaní DP.
V prípade hrubého znečistenia interiéru a exteriéru vozidla nájomca uhradí poplatok, ktorý stanoví prenajímateľ, maximálne do výšky 99€.
Vznik akejkoľvek škody na zapožičanom vozidle, prípadne účasť na dopravnej nehode bezodkladne hlásiť orgánom PZ SR, do 2 hodín od vzniku takejto udalosti oznámiť prenajímateľovi, ktorý určí ďalší postup.
Po uplynutí doby zapožičania, vozidlo vrátiť na dohodnuté miesto, prípadne zmluvu predĺžiť a zaplatiť dohodnuté nájomné.
Nedodržanie dohodnutých podmienok má za následok vznik nároku na úhradu škody podľa Obchodného zákonníka a možnosť požičovne od zmluvy odstúpiť.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

DEFINÍCIA POJMOV

Osobné údaje – údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takouto osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
Spracúvanie osobných údajov – vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, napr. ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, ich prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

Prevádzkovateľ
GlobalCar SK s.r.o., Sídlo Pestovateľská 4, Bratislava 821 04
Destacar s. r. o., Sídlo: Rovňany 10, 985 24 Rovňany

Oprávnená osoba – každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru s prevádzkovateľom
Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje, zamestnanci spoločnosti, uchádzači o zamestnanie, klienti.
Informačný systém – akýkoľvek usporiadaný súbor, sústava alebo databáza obsahujúca jeden alebo viac osobných údajov, ktoré sú systematicky spracúvané na potreby dosiahnutia účelu podľa osobitných kritérií a podmienok s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania bez ohľadu nato, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe, napr. kartotéka, zoznam, register, operát, záznam alebo sústava obsahujúca spisy, doklady, zmluvy, potvrdenia, posudky, hodnotenia, testy.
Automatizovaný informačný systém – (ďalej len „AIS“) súhrn technických prostriedkov výpočtovej techniky, programové a aplikačné vybavenie, údajová základňa, pamäťové médiá s údajmi, inštalačné médiá, dokumentácia súvisiaca s technickým a programovým vybavením určeným na automatizované
Likvidácia osobných údajov – zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať.
Bezpečnostné opatrenie – vykonávaná prax, pracovný postup alebo zariadenie, ktoré znižujú riziko.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A ICH VYUŽITIE
Medzi základné realizované bezpečnostné opatrenia patria:
• ochrana areálu a kontrola vstupu osôb,
• zálohovanie a antivírová ochrana,
• zamykanie miestností.

Bezpečnostné opatrenia slúžia na obmedzenie a riadenie fyzického prístupu osôb, na riadenie logického prístupu k osobným údajom v elektronickej forme, na zabezpečenie dôvernosti a dostupnosti chránených osobných údajov.
Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní:
• dodržiavať bezpečnostné opatrenia, ktoré sú realizované na ochranu objektov, majetku osôb a osobných údajov,
• dodržiavať interné smernice a predpisy,
• v prípade úniku alebo podozrenia z úniku informácií z informačného systému, oznámiť túto skutočnosť zodpovednej osobe.

ROZSAH OPRÁVNENÍ A POPIS POVOLENÝCH ČINNOSTÍ OPRÁVNENÝCH OSÔB

Všetky osoby, ktorých pracovnou náplňou je spracúvanie osobných údajov – oprávnené osoby –
musia byť poučené o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje je možné spracúvať pre potreby spoločnosti len na základe platných zákonov, právnych predpisov a interných dokumentov.
Spracúvajú sa len typy osobných údajov, ktoré je nevyhnutné spracúvať.
Likvidáciu osobných údajov môže oprávnená osoba vykonať len na základe súhlasu zodpovednej osoby.

ROZSAH ZODPOVEDNOSTI
Zodpovednosť oprávnených osôb
Všetky oprávnené osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku, nesmú ich využívať pre vlastnú potrebu, nesmú ich zverejňovať ani nikomu sprístupniť.
Povinnosť mlčanlivosti trvá i po skončení pracovného pomeru.

OPATRENIA:
• uzamykanie priestorov, kde sa nachádzajú osobné údaje počas neprítomnosti oprávnenej alebo zodpovednej osoby, archivácia dokumentov, kde sa nachádzajú osobné údaje v uzamknutých archívoch
• Likvidácia záznamov – záznamy, ktoré nie sú archivované v zmysle Bezpečnostného projektu je nevyhnutné bezodkladne skartovať

• Likvidácia médií – média, ktoré nie sú archivované v zmysle Bezpečnostného projektu je nevyhnutné bezodkladne nenávratne vymazať alebo zničiť mechanickým poškodením

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:
• jednoznačnej identifikácie dotknutej osoby na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou pred vyhotovením fotokópie úradných dokladov dotknutej osoby a/alebo iným spôsobom elektronicky vyhotovených a zaznamenaných kópií a opisov úradných dokladov (skenovanie dokladov, overenie pravosti dokladov, ktoré sú ukladané na elektronických médiách a pod.), za predpokladu, že prevádzkovateľ, v odôvodnených prípadoch, takéto kópie úradných dokladov požaduje od dotknutej osoby – napr. vodičský preukaz v prípade poistnej udalosti. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné.
• predzmluvných a zmluvných vzťahov najmä na účely spracovania a zasielania cenových ponúk, rezervácií, prípravy a uzatvárania zmlúv a plnenia zmluvných povinností prevádzkovateľa najmä v rámci zmlúv o nájme, zmlúv o prenájme, rámcových zmlúv súvisiace so správou zmlúv, preberaním a odovzdávaním vozidla, reklamačných konaní, fakturáciou a atď.. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zmluvná požiadavka. Neposkytnutím osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah.
• vymáhania vzniknutých škôd a pohľadávok, riešenia poistných udalostí, uchovávania dokumentácie a vyhotovených záznamov a na základe ostatných nevyhnutých oprávnených záujmov prevádzkovateľa
• bezpečnosti, ochrany majetku a finančných záujmov vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nasledovne:

• poskytovať osobné údaje prevádzkovateľovi o inej fyzickej osobe aj bez jej súhlasu je oprávnený vykonať prenajímateľ, ktorý je zamestnávateľom fyzickej osoby, výlučne len v súvislosti so zavedením predzmluvných a zmluvných vzťahov súvisiacich s prenájom vozidla a to len v rozsahu: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.
• poskytovať osobné údaje prevádzkovateľovi o inej fyzickej osobe aj bez jej súhlasu, je oprávnená vykonať fyzická osoba, ktorá je prenajímateľom len v súlade s platnými právnymi predpismi a zmluvnými podmienkami len vtedy, ak si tým chráni svoje právom chránené záujmy napr. v prípade riešenia poistných udalostí.
• V ostatných prípadoch je dotknutá osoba povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje inej fyzickej osoby len s jej súhlasom, ktorý je povinná predložiť prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba poskytnutím údajov o inej fyzickej osobe výslovne vyhlasuje, že disponuje adekvátnym oprávnením, na základe ktorého je oprávnená osobné údaje tejto osoby prevádzkovateľovi poskytnúť.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje nasledovným príjemcom:
• Kontrolným orgánom v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia),
• Súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa,
• poisťovniam, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorený poistnú zmluvu súvisiacu s prenajímaným vozidlom,
• ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje nasledovne:
• Fotokópie úradných dokladov sú uchovávané po dobu platnosti zmluvného vzťahu a najneskôr do 3 rokov sú zlikvidované, ak ich prevádzkovateľ nevyužíva na základe oprávnených záujmov (napr. v rámci riešenia škôd, poistných udalostí a krádeží).
• Osobné údaje spracúvané v rámci ostatných účelov sú uchovávané v lehote nevyhnutej na dosiahnutie účelu ich spracúvania, ktoré určujú osobitné právne predpisy alebo v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, nie však dlhšie ako 10 rokov a to len v nevyhnutom rozsahu na účely vedenia účtovnej agendy.

Právo dotknutej osoby:
• na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
• získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
• požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
• požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
• namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;
• požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
• dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;
• kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;
• požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto prevádzkovateľom spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu prevádzkovateľa;
• podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území SR je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;
• podať žiadosť alebo sťažnosť prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva, môže tak vykonať:
• písomne na adrese sídla spoločností
• elektronicky na e-mailové kontakty uvedené na www stránke spoločnosti
• telefonicky na kontakty uvedené na www stránke spoločnosti

V Bratislave, 1.1.2021